Bài 03: Phân biệt Sub and Function

Nội dung:

  • Cách tạo SUB và FUNCTION

  • Phân biệt cách dùng SUB và FUNCTION

https://www.plantleader.com/vba01-vba-basic-index