Bài 02: Giới thiệu về môi trường lập trình VBAIDE

Nội dung:

  • Giới thiệu tổng quan về VBA cho Autocad như lệnh VBARUN, VBAMAN, VBAIDE... về môi trường lập trình VBA trong Autocad. Cách Debug chương trình ra sao...

https://www.plantleader.com/vba01-vba-basic-index