Bài 21: [VÍ DỤ] Sort các giá trị trong Mảng

Sắp xếp trật tự các giá trị trong Mảng một chiều theo quy luật:

- Nhỏ đến Lớn

- Lớn đến Nhỏ

=> Cần hiểu rõ để sau này dùng trong việc sắp xếp đối tượng được chọn trong bản vẽ theo quy luật Trái -> Phải hoặc Trên ->Dưới