SELECTIONSET - Giới thiệu Đối tượng chọn Đối Tượng

- Đối tượng SelectionSet là gì? Làm sao để chọn đối tượng Autocad bằng VBA?

- Quy trình làm việc với đối tượng SelectionSet

- Cách khai báo, khởi tạo đối tượng SelectionSet

- Một số phương thức CƠ BẢN của đối tượng SelectionSet như: Clear, Erase, Delete, Count, Item, Select...