Bài: Gasket & Bolt/Nuts

Mục lục:

1. Gasket

2. Bolting


1. Gasket

1.1. Định nghĩa

Gasket là một thành phần dùng để bịt kín mặt tiếp xúc giữa 2 flanges.

1.2. Phân loại

Gasket bao gồm các loại sau:

A full face Gaskets.

Spiral Wound Gaskets.

Ring-Joint Gaskets.


Full Face Gasket
Spiral Wound Gasket

Ring-Joint Gasket

1.3. Vật liệu

Vật liệu Gasket có thể chia thành ba loại chính:

+ Nonmetallic.

+ Semi-metallic or composite.

+ Metallic.

2. Bolting

2.1. Định nghĩa

Botting: bao gồm stud bolts, nuts và Washer. Bolts thường được sử dụng theo bộ là bội số của 4, với 4 là số nhỏ nhất.

2.2. Vật liệu

Bolts thường được chế tạo từ 4 nhóm vật liệu:

+ Carbon steel.

+ Low alloy steel.

+ Stainless steel.

+ Exotic material.