Bài: Tee

Tee là fitting được sử dụng khi kỹ sư thiết kế đường ống muốn tạo nhánh (branch) từ một đường ống chính.

1. Các loại tee thường dùng:

Phân loại theo loại kết nối giữa tee và pipe:

+ Butt weld tee: tee được kết nối với ống qua mối hàn đối đầu vát mép (butt weld).

+ Socket weld tee: tee được kết nối với ống bằng mối hàn lồng ống (đường kính trong của tee sẽ lớn hơn đường kính ngoài của ống – socket weld).

+ Threaded tee: tee được kết nối với ống bằng ren (đường kích trong của tee cũng lớn hơn và tạo thành mối ren female kết nối với ren male của ống).

- Phân loại theo kích thước nhánh:

+ Equal tee: khi nhánh được tạo có kích thước bằng ống chính.

+ Reducing tee: khi nhánh được tạo có kích thước nhỏ hơn ống chính.

Equal Tee and Reducing Tee
Bảng Hướng Dẫn Sử Dụng Tee Hoặc Olet Khi Tạo Nhánh Từ Header

Ví dụ: Header size 10” đường nhánh size 6” theo bảng trên cần dùng R (Reducing Tee)

2. Các loại tee đặc biệt

- Lateral tee: Cũng là một loại tee, nhưng điểm đặc biệt của nó là nhánh phụ liên kết với nhánh chính lệch một góc khác 90 deg (thường 30, 45 hoặc 60 deg).

- Barred tee: Cũng là một loại tee và chủ yếu sử dụng trên đường ống có thực hiện pigging, nhằm ngăn chặn pig không chui vào các nhánh khác trên đường phóng pig.