Bài: Reducer

Reducer là một loại fitting dùng để kết nối giữa hai đường ống có kích thước khác nhau trên cùng một tuyến ống.

Dựa vào hình dạng, reducer được chia thành 2 loại:

+ Concentric Reducer (đồng tâm): Kết nối hai ống khác nhau về NPS và tạo ra một đường ống có hai kích thước khác nhau nhưng đồng tâm.

+ Eccentric Reducer (lệch tâm): Ngược lại với concentric reducer, eccentric reducer tạo ra một đường ống có hai kích thước khác nhau nhưng lệch tâm. Khi nhìn reducer này trên một mặt phẳng ta sẽ thấy đường viền một bên của eccentric reducer là một đường thẳng (không giống với concentric reducer), đường này trong kỹ thuật được gọi là “flat”.

Dựa vào phương pháp kết nối giữa reducer và pipe, reducer được chia thành 3 loại cơ bản:

+ Butt Weld Reducer: Reducer kết nối với pipe bằng mối hàn đối đầu vát mép - Butt Weld.

+ Socket Weld Reducer: Reducer kết nối với pipe bằng mối hàn lồng ống - Socket Weld.

+ Threaded Reducer: Reducer kết nối với pipe bằng mối ren (thường theo tiêu chuẩn NPT).

Bên cạnh đó, khi muốn kết nối giữa hai loại mối hàn khác nhau (butt và socket weld) hoặc giữa mối hàn và ren, swage nipple được sử dụng.