Bài: Olets

Tương tự như Tee, Olets được sử dụng để tạo ra một nhánh có góc 90deg (hoặc một góc nghiêng 30, 45, 60 [Latrolet]) so với phương của dòng chảy của ống chính. Điểm khác biệt ở đây là Olet được sử dụng khi nhánh có đường kính nhỏ hơn nhiều so với đường kính của tuyến ống chính.

Phân loại Olets:

+ Weldolet

+ Threadolet

+ Sockolet

+ Sweepolet

+ Latrolet và Elbowlet