Bài: Elbow

1. Định Nghĩa: Elbow là một thành phần cấu tạo của đường ống, được dùng để thay đổi hướng đi (routing) của ống.

2. Phân Loại:

Phân loại theo bán kính: có 2 loại:

+ Long Radius (LR) Elbow - Thường được sử dụng và có bán kính cong bằng 1.5 lần Nominal Pipe Size (NPS)

+ Short Radius (SR) Elbow - Chỉ sử dụng trong trường hợp đặc biệt và bán kính cong bằng đúng Nominal Pipe Size (NPS)

Phân loại theo góc: có 2 loại:

+ Elbow 45deg

+ Elbow 90deg

Phân loại theo kết nối (joint): có 3 loại:

+ Threaded Elbow

+ Socket Weld Elbow

+ Butt Weld Elbow