Bài 9: Hướng dẫn sử dụng chức năng Standard Report trong PDMS.

Để sử dụng chức năng xuất (Report) đối tượng trong PDMS, chúng ta thao tác như sau:

1. Sử dụng chức năng Utilities → Standard Report→ Reports→ Create / Modify (chọn Modify nếu bạn đã tạo sẵn Template Report)

2. Xuất hiện cửa sổ Report Template

3. Định dạng file report bằng cách chọn chức năng Options. Ở đây chúng ta thường chọn định dạng text sau đó copy → paste vào Excel. Options → Format CSV → Field Separate @ → Text Delimiter ` → OK

4. Chọn một trong các kiểu tạo report như sau:

a) Screen: in report ra command line

b) Override: ghi đè nếu đã tồn tại file report

c) New: tạo mới file report (ở đây chúng ta sử dụng chức năng New)

d) Append: ghi tiếp vào file report đã tồn tại

5. Nhập tên file report, tên bao gồm đầy đủ địa chỉ đường dẫn của file. Ở đây chúng ta chọn lưu ngoài Desktop với tên là test.txt nên filename sẽ là: C:\Users\[Computer Name]\Desktop\test.txt

6. Phần Selection sẽ là khu vực thiết lập các điều kiện / định dạng khi xuất ra.

a) Type(s): Loại đối tượng bạn xuất report, VD: pipe, elbow, tee, attachment, flan, v.v… thì chúng ta sẽ nhập trong Type(s) là: PIPE ELBOW TEE ATTA FLAN

b) With: điều kiện lọc cho các đối tượng ở mục (a). VD: nếu bạn muốn xuất các elbow 90, không xuất elbow 45 thì chúng ta sẽ nhập điều kiện vào With là: MATCHWILD(DTXR, ‘*90*’). Trong đó, DTXR là mô tả đối tượng, thường elbow 90 trong mô tả sẽ chứa chữ 90 “LR ELBOW 90 DEG SMLS; ASME B16.9; BW X BW; SCH 10S”.

Hoặc bạn chỉ muốn xuất tất cả elbow có spec là AC10A thì bạn sẽ nhập trong With là: SPEC OF SPREF EQ /AS00A

Điều kiện có thể trống.

c) Hierarchy: Giới hạn phạm vi bạn muốn xuất, VD Site, Zone, v.v…

d) Columns: các thuộc tính (attribute) của đối tượng mà bạn muốn report.

7. Chọn New để tạo các thuộc tính cần report.

- Site

- Zone

- Pipe

- Piping Specification (SPEC OF SPREF)

- Name

- Type

- Reference (REF)

- Description (DTXR)

- Material (MTXX)

- Size 1 (P1BORE)

- Size 2 (P2BORE)

- Size 3 (P3BORE)

- Length (ITLEN)

- v.v…..

8. Chọn Modify để chỉnh sửa bất kỳ một thuộc tính cho trước. Sử dụng chức năng Move để di chuyển / sắp xếp thứ tự các thuộc tính. Delete để xóa thuộc tính đã tạo.

9. Bấm OK để thực hiện report.

10. Mở file text (txt) theo đường dẫn filename ở bước 5, copy text và dán vào Excel.

11. Sử dụng chức năng Find & Replace (Ctrl + F) trong Excel để thay thế chuỗi `@` → `

12. Sử dụng chức năng Text to Column trong tab Data của Excel để tách thành các cột dựa trên ký tự ` vừa thay thế ở bước 11.

13. Xóa các cột không cần thiết.