Bài 9: Các cấu trúc Điều Kiện trong VBA

"Giới thiệu về các cấu trúc điều kiện dùng trong VBA như :

- If ... Then ... End if

- Select Case ... End Select

- Ví dụ minh họa cho 2 loại câu điều kiện trên"