Bài 8: POINT SET

1. Giới thiệu

Mỗi SCOM luôn có một hệ trục tọa độ riêng, các Point set là những point vector giúp định hướng đối tượng trong hệ tọa độ, đồng thời quy định vị trí kết nối của đối tượng đó với các đối tượng khác trong module design. Point set có type là PTSE, PTSE có thể chưa nhiều item con, mỗi item con đó là một point của item. Scom refer đến PTSE bằng Attrib Ptref

Item chúng ta đã tạo trong bài trước có trục tọa độ và point set như hình:

(Click vào check box Axes và P-Point để hiện trục tọa độ và point set của item)


Hình 1: Axes

P0 luôn nằm tại vị trí (0,0,0) của hệ trục và hướng theo phương Z.

Để chỉnh sửa point, xóa hoặc tạo mới point, ta click vào dòng point set trong khung Model References, lúc đó của sổ cate modify sẽ chuyển sang giao diện như hình:

Hình 2: Point set References

2. Phân loại Point Set

Trong E3D có 4 loại Point Set như sau:

- PTAXI: axial P-point, là loại Point set được dùng nhiều nhất. Các thuộc tính của một PTAXI như hình:

Hình 3: PTAXI

Loại PTAX này có 3 thuộc tính đặt thù như sau:

Axis Direction: hướng của Point set, có thể là X, -X, Y, - Y, Z, -Z hoặc kết hợp giữa hai hướng bởi một góc nào đó ví dụ: X45Y. Axis Direction không được để trống

PZ Axis: thường được set sao cho vuông góc với Axis Direction. Được dùng để định hướng Bolt trong kết nối dạng flange, nếu không dùng có thể để unset

Distance: khoảng cách từ góc tọa độ đến vị trí Point, được đo theo hướng của Axis Direction

- PTCA: khác với PTAX, PCTA có thể được xác định vị trí so với từng trục, X, Y, Z mà không phụ thuộc vào hướng của nó

Hình 4: PTCA

PTCDIR: khác với Axis Direction, PTCDIR có thể có thể là X, -X, Y, - Y, Z, -Z và kết hợp giữa hai hoặc 3 hướng ví dụ: X (45) Y (60) Z

X/Y/Z Co-ordinate: khoảng cách từ point đến trục tọa độ trên từng phương X/Y/Z.

- PTMI: là sự kết hợp giữa PTAX và PCTA

Hình 5: PTMI

Như vậy, PTMI có thuộc tính PAXI chỉ có thể định hướng theo các trục tọa độ chính, hoặc kết hợp giữa hai trục tọa độ (giống PTAX). Nhưng có thể xác định vị trí của Point theo từng hướng X, Y, Z độc lập (giống PTCA)

- Ngoài ra cò loại PTPOS nhưng ít được sử dụng.

Ngoài những thuộc tính kể trên, các Point set có những thuộc tính khác như sau:

Hình 6: Point basic

- P-point Number: mỗi point có một số riêng và không trùng nhau trong cùng một PTSE. Trong đó:

· P0 mặc định nằm tại góc tọa độ.

· P1, 2, 3 lần lược là 3 vị trí kết nối chính của item (P3 là branch connection dành cho Tee, Olet… hoặc hướng của tay valve)

- PSKEY: xác định loại connection tại vị trí kết nối. Khi PSKEY được set thì khi xuất bản vẽ iso, ký hiệu connection sẽ theo PSKEY. Nếu PSKEY để NULL, symbol tại vị trí connection này sẽ được set theo SKEY. Nếu không có yêu cầu đặc biệt, PSKEY được đặt là NULL.

- PCON: chỉ set cho vị trí connection của item. Có thể đặt trực tiếp giá trị connection ví dụ BWD, hoặc set từ parameter.

- PBOR: đường kính danh nghĩa tại vị trí kết nối, có thể đặt trực tiếp giá trị ví dụ 50 (cho size 50mm) hoặc set từ parameter.

3. Ví dụ với elbow

Để hiểu rõ hơn về bolt set, ta tiếp tục set Point cho CATE ELBO đã tạo ở bài trước. Giao diện setup Point set như hình:

Hình 7: Point set

Point set cho ELBO như sau:

Hình 8: Point set for ELBO

Vì P1 theo phương Y, nên ta sẽ chọn loại PTAX

Tạo mới Point ta làm như sau: trong Option new, click chọn Axial P-Point > thiêt lập thông số cho Point mới vừa tạo, chú ý P-Point Number là 1, sau khi thiết lập, nhấn Apply để hoàn tất.

Hình 9: Create new point

Set up các thông số như sau:

Hình 10: Input for point 1

Tương tự, ta tạo P2 như hình:

Hình 11: Point 2

Như vậy ta đã tạo xong Point set cho ELBO, bài tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Geometry nhé!