Bài 8: Các hàm xử lý Chuỗi thường dùng trong VBA

"Nội dung:

Giới thiệu các hàm xử lý chuổi như: Left, Right, Mid, Len, Ucase, Lcase, Split, Replace, Instr, InstrRev..."