Bài 5: MTO REPORT

Trong bài học này chúng ta sử dụng công cụ Simple Report để truy xuất vật tư đường ống