Bài 5: BIẾN - Cách khai báo và tầm truy xuất của BIẾN trong VBA

Nội dung:

- Cách khai báo biến với từ khóa DIM/PRIVATE/PUBLIC.

- Tìm hiểu về Cách dùng biến như khai báo thế nào, khai báo ra sao để có thể dùng trong Sub, Module và Project.