Bài 4: Include và Copy database

1. Tạo đường dẫn project

Để có thể include/copy một project bất kỳ thì vào project STU thì project đó phải được gọi trong file bat của project STU

Ở đây em sẽ setup một project có tên APP để tiến hành copy/include vào project STU

Project APP này được lưu trong folder:

Hình 1: file evars.bat

Để project APP được gọi đồng thời với project STU click chuột phải vào file "D:\STUDYADMIN\STUDY\evarsSTUDY.bat" chọn edit

Hình 2: edit evarsSTUDY

Trong cửa sổ edit, thêm dòng lệnh:

set APP000=D:\STUDYADMIN\PIPACADE\app000

Hình 3: Add APP project

Save file này lại và đăng nhập lại vào module Admin Project STU, trong cửa sổ đăng nhập lúc này có thêm một project mới tên APP như hình:

Hinh 4: APP project

Ta vấn tiến hành đăng nhập vào module Admin của project STU như bình thường.

2. INCLUDE/COPY database:

Trong module Admin thực hiện các bước sau:

Bước 1: chon Database & Extracts

Bước 2: Click chọn include…

Hình 5: Copy hoặc Include database

Bước 3: Trong cửa sổ mới, chọn project APP, nhập user và password, sau đó chọn data cần include:

Hình 6: Include Foreign Database

Bước 4: Nhấn Apply. Một thông báo hiện ra, Ta chọn Yes, có thông báo này là do trong project STU vẫn chưa có team ADMIN như trong project APP, nên nếu chọn Yes, hệ thống sẽ tạo thêm team ADMIN này trong project STU.

Hình 7: Question

3. Phân biệt data base include và copy

Trong bảng quản lý database, ta có thể dễ dàng phân biệt database nào của dự án, database nào được include từ project khác tại cột Foreign.

Hình 8: Database and Etracts

- Database sau khi được copy foreign vào dự án STU, nó trở thành một data riêng của dự án, ta có thể chỉnh sửa database đó trực tiếp trong dự án STU, đồng thời một file mới được tạo ra trong folder STU000 để lưu trữ gói database đó. Trong cột Foreign ta thấy chữ LOCAL (tương tự như database ta tạo mới)

- Database được include thì tại cột Foreign có chữ Foreign, và gói database đó vẫn nằm trong dự án góc. Ta không thể chỉnh sửa database được include trong dự án STU, mà chỉ có thể chỉnh sửa trong dự án gốc của nó. Khi dự án gốc thay đổi đường dẫn, ta phải setup lại file evars.bat về folder mới, nếu không khi đăng nhập vào dự án STU thì sẽ bị lỗi do mất database đã include

Với dự án mới hoàn toàn, ta có thể copy hoặc include database từ project Master và Sample để làm nền tảng phát triển dự án.

4. Thao tác khác với Database

Ngoài tạo mới, copy foreign, include database, một số button chức năng khác nhau như sau:

- Copy: copy database (copy database local của dự án, khác với copy foreign)

Click chọ database muốn copy sau đó click Copy, cửa sổ copy data như hình:

Hình 9: Copy database

- Modify database: Click chọ database muốn chỉnh sửa sau đó click Modify, cửa sổ Modify tương tự như cửa sổ lúc create Database như hình:

Hình 10: Modify database

- Delete database: click chọn database Local của project và click Delete để xóa database

Trong cửa sổ confirm, click Yes để xóa data đã chọn hoặc click no để đóng cửa sổ.

Hình 11: Delete Database

- Nút exclude: Nhấn exclude, trong cửa sổ mới click chọn database và click exclude để xóa database đã include vào dự án.

Hình 12: Exclude database