Bài 39: Làm việc với Layers

- Khai báo, khởi tạo đối tượng Layer

- Cách duyệt qua tất cả các Layer trong bản vẽ ra sao

- Thiết lập các Thuộc Tính cho Layer như: Color, Linetype, Lineweight...

- Thiết lập một Layer thành Hiện hành (ActiveLayer)