Bài 38: [Ví Dụ] Xây dựng Function để lấy Chiều Dài của Text, MText

Áp dụng các nội dung đã học, xây dựng 1 hàm dùng để lấy chiều dài của một đối tượng Text hoặc một chuỗi Text