Bài 37: Tim hiểu một số Phương Thức hay của Đối tượng

Tìm hiểu về các phương thức sau:

- Phương thức GetBoundingBox - Lấy Boundary của một đối tượng

- Phương thức IntersectWith - Lấy giao điểm của 2 đối tượng