Bài 36: Tim hiểu một số Phương Thức chung của các Đối tượng hình học

Tìm hiểu về các phương thức sau:

- Phương thức Copy, Delete, Rotate, Move, ScaleEntity

- Phương thức Array,Mirror, Offset...