Bài 35: [VÍ DỤ] Ghi chiều dài Từng Đoạn Polyline lên màn hình

Mục tiêu:

- Tạo ra lệnh để khi thực chọn Polyline đồng thời ghi chiều dài của tất cả các đoạn của POLYLINE

Nội dung áp dụng

- Chọn được đối tượng Polyline - phương thức GETENTITY

- Áp dụng Function tính góc giữa 2 điểm

- Áp dụng hàm Lấy Trung Điểm của 2 điểm

- Tạo hàm tính khoảng cách giữa 2 điểm

- Tạo đối tượng Text và xoay Text