Bài 34: [VÍ DỤ] Ghi tọa độ X-Y từng đỉnh của Polyline lên màn hình

Mục tiêu:

- Ghi rọa độ tất cả các ĐỈnh của POLYLINE ra màn hình

- Tọa độ được thể hiện qua đối tượng MTEXT hoặc LEADER

Cần nắm:

- Chọn đối tượng Polyline bằng phương thức GetEntity

- Lấy thông tin tất cả các đỉnh của Polyline - Vòng Lăp

- Tạo Text/Leader ghi thông tin tọa độ từng đỉnh - phương thức AddText/AddLeader