Bài 33: Tạo và hiệu chỉnh đối tượng hình học bằng VBA_Đối tượng LWPolyline

- Phân biệt các loại Polyline trong lập trình VBA Autocad

- Tìm hiểu cách tạo đối tượng Polyline và LWPolyline ( 2 đối tượng hay dùng)

- Cách gán Thuộc tính cho đối tượng Polyline (tương tự Line)

- Cách lấy các Thuộc tính của Polyline như Chiều dài, Chu Vi, Diện Tích, Closed ...