Bài 32: [Ví Dụ] Tạo Balloon đánh số tự động

Mục tiêu: Xây dựng 1 Sub để tạo Balloon đánh số tự động

Nội dung:

- Tạo Line, Circle, Text và Justify giá trị Text

- Áp dụng GetPoint, PolarPoint...