Bài 31: [Ví Dụ] Tạo tiếp tuyến giữa 2 đường tròn

Mục tiêu:

- Tạo ra lệnh để chọn 2 đối tương đường tròn trên màn hình - > VẼ TIẾP TUYẾN

Nội dung cần nắm:

- Chọn được đối tượng Circle trên màn hình = phương thức GETENTITY

- Sử dụng các hàm số học để tính toán ra tọa độ Tiếp Tuyến

- Vẽ đường LINE ứng với tọa độ Tiếp Tuyến - Phương thức AddLine