Bài 30: [Ví Dụ] Ghi tọa độ X-Y khi người dùng Pick điểm trên màn hình

Mục tiêu:

- Tạo lệnh để người dùng Pick điểm trên màn hình

- Ghi tọa độ X-Y của điểm Pick đó

Nội dung:

- Tạo MText tại điểm người dùng Pick (GetPoint)

- Lấy giá trị của điểm Pick gán cho Text được tạo

- Sử dụng vòng lặp Do while ... Loop và bẫy lỗi người dùng