Bài 3: PIPING

Trong bài học này, chúng ta sử dụng module Piping để tạo một đường ống và xuất isometric