Bài 3: DATABASE

1. Database folder

Ta tiến hành phân tích project STU để xem folder chứa database STU000 của project STU này được thiết lập như thế nào:

Project STU được lưu trữ trong folder như hình:

Hình 1: STU project

Double click vào file "D:\STUDYADMIN\admin1.4.0.bat" để đăng nhập vào module admin và file này sẽ gọi một file khác có tên "D:\STUDYADMIN\STUDY\evarsSTUDY.bat" (như hình dưới), đây chính là file set biến môi trường của project STU.

Hình 2: evarsSTUDY

Nội dung file evarsSTUDY.bat như hình:

Hình 3: Nội dung file evarsSTUDY

Như vậy bằng cách phân tích file .bat, ta có thể tìm được vị trí lưu trữ database của một dự án. Như đối với ví dụ trên, file database của project STU được lưu tại folder D:\STUDYADMIN\STUDY\stu000

Một cách khác, ta có thể query vị trí lưu trữ database bằng command line. Để thực hiên ta làm các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào dự án:

Như đã đề cập, double click vào file "D:\STUDYADMIN\admin1.4.0.bat" để đăng nhập vào moduUser: SYSTEM

Pass: XXXXXX

MDB và Stamp: Để trống

Trong module Admin, chọn Display>Command window để hiện cửa sổ Commandle admin của dự án STU

Hình 4: Login Admin module

User: SYSTEM

Pass: XXXXXX

MDB và Stamp: Để trống

Trong module Admin, chọn Display=>Command window để hiện cửa sổ Command

Hình 5: Admin module

Trong cửa sổ command gõ lệnh: Q VAR !!EVAR(‘STU000’)

Hình 6: Query evar

E3D trả về kết quả D:\STUDYADMIN\STUDY\stu000 (giống như kết quả đã set trong file .bat)

2. Create new database

Mở file D:\STUDYADMIN\STUDY\stu000 lên ta chỉ thấy 3 file hệ thống như hình, vẫn chưa có file data nào, vì STU project chỉ mới được tạo:

Hình 7: stu000 folder

Trong E3D module ta sẽ tạo một db mới theo các bước sau:

Bước 1: Trong ô Type chọn Database & Extract

Bước 2: Click nút Create

Hình 8: Create database

Bước 3: Trong cửa sổ mới chọn Master DB sau đó click OK

Hình 9: Database & Extract

Bước 4: Điền thông tin như hình dưới, và nhấn OK

Hình 10: Create database form

Trong form này có một số thiết lập quan trọng như sau:

- Owning team: mỗi database chỉ thuộc về một và chỉ một team. Chỉ những user thuộc team chứa database thì mới có thể chỉnh sửa database đó.

- Name: tên của database

- Database type: Loại database. Trong E3D có các loại DB như sau:

• Design (DESI): database chứa tất cả thông tin về thiết kế

• Draft (PADD): chứa thông tin bản vẽ được xuất trong module Draft/Drawing

• Catalogue (CATA): database chứa specification, catalogue

• Properties (PROP): Database chứa thông tin về khối lượng, vật liệu

• Dictionary (DICT): chứa thông tin về UDA (User Defined Attributes), Status Workflow trong module Lexicon

• Isodraft (ISOD): chứa thông tin Spool Drawing trong module Spooler

• Schematic (SCHE) dùng cho PID và 3D intergrator

• Engineering (ENGI) dùng cho Tags/ Engineering module

- Element type: mỗi loại database type kể trên tương ứng với một loại element.

- Create SITE: ở ô này, nếu ta để trống hệ thống chỉ tạo Database mà không tạo site. Nếu ta đặt tên vào ô này, hệ thống sẽ tạo site mới với tên đó

- Database Access mode: có thể chọn một trong hai loại:

• Update: chỉ cho phép một người dùng claim và chỉnh sửa data tại một thời điểm

• Multiwrite: cho phép nhiều người cùng đọc, ghi database

- Claim mode: cũng có hai loại:

• Explicit: người dùng phải claim đối tượng trước khi modify. Nếu không, nếu có một user khác đang claim thì khi save work mọi modify trên đối tượng này sẽ mất

• Implict: hệ thống tự động claim đối tượng trước khi modify. Nếu đối tượng đã bị user khác claim, hệ thống sẽ thông báo. (nên dùng)

Sau bước này, trong E3D xuất hiện thêm một data tên DBTEST, số DB No. là 1. Đồng thời trong folder stu00 có thêm một file chứa data vừa tạo có tên stu0001_0001.

Hình 11: Sau khi tạo database mới

Trong admin module ta có thể xem một database bất kỳ được lưu trong file nào bằng cách chọn một item bất kỳ trong database đó, và trong command line gõ q dbfile. Như vậy ta đã tạo một database mới cho dự án STU, ở bài sau ta sẽ cùng học về cách include/copy database từ dự án khác, và học về MDBs.