Bài 29: [Ví Dụ] Tạo Line đồng thời ghi chiều dài của Line

Nội dung cần nắm:

- Tạo một Line bằng việc Pick 2 điểm

- Tạo một Text ghi chiều dài của Line với vị trí của Text nằm giữa Line và nằm song song với Line

- Phương thức PolarPoint

- Căn lề cho Text

- Lấy được Góc của Line.

- Tạo hàm tính Trung Điểm của Line ( hoặc 2 điểm)