Bài 28: Tạo và hiệu chỉnh đối tượng hình học bằng VBA_Đối tượng Text, MText

- Giới thiệu cách tạo Text/MText

- Cách gán các Thuộc tính cho Text/Mtext (Tương tự như Line)

- Căn Lề (Justify) cho Text và MText