Bài 29: Viết lệnh rải Block theo các đỉnh của Polyline