Bài 27: Tạo và hiệu chỉnh đối tượng hình học bằng VBA_Đối tượng Cirle

- Tạo đối tượng Circle khi biết Tâm và Bán Kính.

- Tạo đối tượng Circle yêu cầu người dùng pick Tâm và Bán Kính ->Áp dụng phương thức GetPoint và GetDistance, InitializeUserInput, bắt lỗi người dùng nhập liệu

- Cách gán các Thuộc tính cho Circle (Tương tự như Line)

- Lấy thông tin Tâm, Bán Kính, Đường Kính, Chu Vi, Diện Tích...