Bài 26: Tạo và hiệu chỉnh đối tượng hình học bằng VBA_Đối tượng Line 2

- Tạo đối tượng Line khi người dùng pick chọn 2 điểm(áp dụng phương thức GetPoint và bẫy lỗi người dùng).

- Tạo đối tượng Line khi biết 1 điểm và điểm còn lại nội suy bằng phương thức POLARPOINT.

- Tạo Function dùng để tính góc giữa 2 Điểm - Phương thức AngleFromXAxis.