Bài 25: Tạo và hiệu chỉnh đối tượng hình học bằng VBA_Đối tượng Line 1

- Tìm hiểu cách khai báo và tạo đối tượng Line trong bản vẽ

- Cách thiết lập thuộc tính cho đối tượng Line như : Color, Layer, Linetype, LineWeight, LineTypeScale ...

- Cách lấy các thông tin thuộc tính của Line để sử dụng như: Angle, Length, Layer, LineType...

=> Biết cách Thiết lập và Lấy các thông tin cơ bản của các đối tượng khác như Circle, Text, MText, Polyline...