Bài 24: Nhập liệu từ Người dùng - Đối tượng UTILITY - Phần 3

- Tìm hiểu phương thức InitializeUserInput - Khống chế dữ liệu người dùng nhập vào và tạo từ KHÓA

- Lỗi , cách bẫy lỗi và xử lý lỗi đối với các hàm người dùng GetXXX