Bài 23: Nhập liệu từ Người dùng - Đối tượng UTILITY - Phần 2

Giới thiệu cách dùng các phương thức: GetDistance, GetAngle, GetCorner, GetKeyword, GetEntity