Bài 22: Nhập liệu từ Người dùng - Đối tượng UTILITY - Phần 1

Giới thiệu cách dùng các phương thức: GetString, GetPoint, GetInteger, GetReal