Bài 21: Hướng dẫn tạo Dynamic Block

Nội dung:

Hướng dẫn cách tạo Dynmic Block (Block Động) trong Autocad để hiểu rõ cách thức tạo và sử dụng để từ đó áp dụng code VBA một cách tốt nhất.