Bài 20: [VÍ DỤ] Kiểm tra sự tồn tại của một phần tử trong Mảng

"Mục tiêu: - Tạo ra 1 Function dùng để kiểm tra xem 1 phần tử nào đó đã có trong mảng hay chưa. Cần nắm: - Vòng lặp For ... Next, câu lệnh If.. Then và cách thoát khỏi vòng lặp khi đã thỏa mãn điều kiện - Hàm Filter cho Mảng 1 chiều."