Bài 25: Thay đổi Layer của đối tượng MLine theo giá trị MLine Scale