Bài 2. TEAM và USER

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu những nội dung chính sau:

1. Tạo thao tác với Teams trong module Admin 2

a) Tạo Team mới

b) Modify Team

c) Xóa Team

2. Thao tác với User trong module Admin 8

a) Tạo User mới

b) Xóa User

c) Modify User

d) Copy User

3. Quản lý user đăng nhập vào dự án 14

Sau khi project được tạo bằng Project creation wizard, phần mền đã tạo sẵn team Master và user SYSTEM

1. Thao tác với Teams trong module Admin

a) Tạo Team mới

Để tạo Team mới, trong module Admin thực hiện các bước sau:

Bước 1: chọn Teams trong list Type như hình :

Hình 1: Create Team

Bước 2: Click Create để mở cửa sổ tạo Team

Bước 3: Điền thông tin team cần tạo mới

Hình 2: Form create Team

Bước 4: (có thể bỏ qua bước này, team User có thể thay đổi trong bằng nút Modify) chọn user bạn muốn add vào team này và ấn phím mũi tên hướng xuống để add user đã chọn vào team. Nếu muốn bỏ một user ra khỏi team, chọn user đó trong bảng Team Members và nhấn nút mũi tên hướng lên để bỏ user ra khỏi team.

Bước 5: Thoát nhấp apply để tạo team mới như các thiết lập kể trên. Nếu muốn trả các thiết lập về mặc định, nhấn phím Reset.

Bước 6: Nhấn Cancel để thoát khỏi form tạo Team mới. Lúc này trong của sổ quản lý Teams, ta thấy team mới tên PIP đã xuất hiện như hình.

Hình 3: Team mới đã được tạo

b) Modify Team

Để modify Team, thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chọn Teams trong ô Type

Bước 2: Chọn Team bạn muốn chỉnh sửa trong bảng bên phải

Hình 4: Modify team

Bước 3: Nhấn nút Modify để mở cửa sổ modify. Cửa sổ này giống như cửa sổ phần create phía trên. Chỉ khác một vị trí như hình:

Hình 5: Modify form

Bước 4: Thực hiện các thiết lập để chỉnh sửa như lúc tạo Team mới

c) Xóa Team

Bước 1: Trong cửa sổ quản lý team, chon Team muốn xóa

Hình 6: Delete team

Bước 2: Nhấn Delete

Bước 3: Trong thông báo hiện ra, nhấn Yes để xóa hoặc No để hủy thao tác

Hình 7: Confirm Delete team

2. Thao tác với User trong module Admin

Để đăng nhập vào E3D project, người dùng cần được cấp User và password

Trong phần này ta sẽ cùng tạo mới, modify, và xóa user

a) Tạo User mới

Để tạo user mới tên PIPUSER, thuộc team PIP ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: chọn User trong list Type để chuyển sang bảng quản lý User như hình

Bước 2: Click nút Create

Hình 8: Create user

Bước 3: Trong cửa sổ tạo User thiết lập như hình

Hình 9: Form Create User

Setup thông tin và mô tả:

Hình 10: Create user input

*Phần User Access Control Rights tạm thời không đề cập ở phần này

Bước 4: Nhấn nút Set Password để mở cửa sổ Set Password

Bước 5: Trong cửa sổ mới, thiết lập password cho user. Ở đây mình sẽ set Password là XXXXXX

Hình 11: Change Password

Bước 6: Nhấn OK để tắt cửa sổ Change Password

Bước 7: Setup User Membership:

Chọn Team trong bảng Project Team và nhấn mũi tên hướng xuống để thêm User đang tạo vào Team được chọn

Một User có thể thuộc một hoặc nhiều Team khác nhau.

Hình 12: Add to team

Bước 8: Nhấn Apply để hoàn tất

Sau khi hoàn tất, user mới tên PIPUSER đã được tạo như hình:

Hình 13: New user

b) Xóa User

Để xóa User, ta chọ User vả nhấn nút Delete

c) Modify User

Chọn User muốn chỉnh sửa, ấn Modify để mở cửa sổ modify, trong cửa sổ này ta có thể thiết lập các thông số giống như khi tạo mới User.

Hình 14: Modify user

d) Copy User

Bước 1: Chọn User muốn Copy, nhấn Copy để copy user.

Bước 2: Trong cửa sổ mới điền các thông tin mới cho User được Copy

Hình 15: Copy user

Bước 3: Nhấn OK để copy ra một User mới như đã thiết lập

Hình 16: User vừa được copy

3. Quản lý user đăng nhập vào dự án

+ Để expunge toàn bộ User ra khỏi dự án, ta chọn Project => Expunge => All Users

Hình 17: Expunge All

+ Expunge từng User như sau

Bước 1: chọn Project => Expunge => User process

Hình 18: Expunge user

Bước 2: chọn một hoặc nhiều user muốn expunge và nhấn Expunge

Hình 19: Expunge User Process

Bước 3: Nhấn Dismiss để đóng cửa sổ