Bài 30: Tạo Polyline bằng cách để người dùng pick điểm