Bài 2: EQUIPMENT

Trong bài học này chúng ta sử dụng module Equipment để tạo thiết bị Fuel gas filter