Bài 19: [VÍ DỤ] Tìm giá trị Lớn Nhất và Nhỏ Nhất trong Mảng

"Cần nắm: - Cách tìm giá trị Lớn Nhất và Nhỏ Nhất trong 1 Mảng (Mảng 1 chiều) - Tạo ra được 1 Function để áp dụng lấy giá trị Lớn Nhất và Nhỏ Nhất sau này"