Bài 18: Một số Đối Tượng chính trong VBA

"Nội dung: Giới thiệu một số đối tượng chính trong Autocad VBA như: - Đối tượng Application (chương trình Autocad) và các phương thức Zoom, Update... - Tập đối tượng Documents (tập chứa đối tượng các bản vẽ đang mở) - Đối tượng Document (1 bản vẽ bất kỳ ) và THISDRAWING (Bản vẽ hiện hành)"