Bài 18: Một số Đối Tượng chính trong VBA

"Nội dung:

Giới thiệu một số đối tượng chính trong Autocad VBA như:

- Đối tượng Application (chương trình Autocad) và các phương thức Zoom, Update...

- Tập đối tượng Documents (tập chứa đối tượng các bản vẽ đang mở)

- Đối tượng Document (1 bản vẽ bất kỳ ) và THISDRAWING (Bản vẽ hiện hành)"