Bài 18: Ứng dụng Dictionary-Tính tổng chiều dài đối tượng theo Layer