Bài 17: Tạo File Autolisp để chạy Sub, Function trong VBA

"Đặt lệnh tắt để gọi chương trình VBA

Cách tạo một file LISP để gọi một Sub/Function trong VBA"