Bài 16: Cách Tra Cứu Phương Thức, Thuộc Tính của một Đối Tượng

Giới thiệu về Phương Thức, Thuộc Tính của một đối tượng, cách tra cứu thông qua Object Browser, Google...