Bài 15: Thay đổi màu của một đối tượng trong Block